Bonus I

Od jakości pierwszego spotkania zależą Twoje dalsze relacje z klientem. Pamiętaj, że istnieje coś takiego jak „Miłość od pierwszego wejrzenia”. Jeśli pierwsze wrażenie będzie dobre, to potem długo będziesz „jechał na dobrej opinii”

10 – Renta planistyczna (hamulec rozwoju?)

       W planie zagospodarowania ustalono stawkę procentową (nie większą niż 30% wzrostu wartości) Zbycie całej lub części nieruchomości (odpłatne, zamiana, aport do spółki w zamian za udziały)…

15 – Lasy i grunty pod wodami

    Wyciąg z ustawy o lasach: Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności. Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1)…

14 – Obrót i podziały ziemi rolnej, siedliska

     Teksty ustaw: o-kształtowaniu-ustroju-rolnego-stan-przed-zmiana-2019 3298_u_senat o-kształtowaniu-ustroju-rolnego-stan-2018 Uwagi: Zgodnie z u. o g.n. – wyłączone są spod decyzji administracyjnej następujące podziały: Art. 92. 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje…

11 – Opłaty adiacenckie – czasem mogą zaszkodzić Inwestorom

       Gdy: •podział nieruchomości, •scalenie i podział nieruchomości, •budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Stawka procentowa opłaty adiacenckiej nie może…