14 – Obrót i podziały ziemi rolnej, siedliska

     Teksty ustaw: o-kształtowaniu-ustroju-rolnego-stan-przed-zmiana-2019 3298_u_senat o-kształtowaniu-ustroju-rolnego-stan-2018 Uwagi: Zgodnie z u. o g.n. – wyłączone są spod decyzji administracyjnej następujące podziały: Art. 92. 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje…

11 – Opłaty adiacenckie – czasem mogą zaszkodzić Inwestorom

       Gdy: •podział nieruchomości, •scalenie i podział nieruchomości, •budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Stawka procentowa opłaty adiacenckiej nie może…

15 – Lasy i grunty pod wodami

    Wyciąg z ustawy o lasach: Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności. Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1)…