Kurs i egzamin uprawnienia SEP grupa 1 – elektrycy

Podręćzniki dla elektryków

Kurs i egzamin uprawnienia SEP grupa 1 – elektrycy

Tags : 

    Świadectwo kwalifikacyjne SEP – uprawnienia SEP (Grupa 1).

Kurs + egzamin na stanowiska E i D jednego dnia.

Przy okazji polecamy książki-podręczniki dla elektryków. Podręczniki te są w formie ebooków więc kupisz i otrzymasz je niezwłocznie przez Internet. Nie trzeba „biegać” po księgarniach>>>

 

Opis kursu SEP grupy I kategorie E i D do 1 kV (formularz do zapisów na szkolenie i egzamin SEP poniżej opisu kursu)

Kurs SEP i Egzamin SEP Warszawa elektrycy grupa I do 1 kV Celem szkolenia jest  przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.Uwaga: Kurs SEP nie jest nauką zawodu elektryka od zerowego poziomu wiedzy, ale przeznaczony jest dla osób mających pojęcie o zawodzie które chcą przygotować się do do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych (SEP).Cena kursu nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej. Szczegółowe informacje poniżej, w zakładce „Jak opłacić kurs i egzamin”
 Forma i czas szkolenia: Wykład z elementami warsztatów. Program szkolenia został tak opracowany, aby wymaganą ilość wiedzy przekazać w czasie kilku godzin zgodnie z wymaganiami prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 (art. 54 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Zajęcia odbędą się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Kopernika.
 Grupa docelowa:
 • Osoby przygotowujące się do egzaminu kwalifikacyjnego SEP na stanowisku Eksploatacji i Dozoru – Grupa 1.Rodzaj i zakres wnioskowanych uprawnień: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.
 • Świadectwo kwalifikacji uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin państwowy (informacje szczegółowe o egzaminie na dole strony)
 Prowadzący: Eksperci, doświadczeni wykładowcy, posiadający wiedzę teoretyczną przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji elektryczny
 Tematyka:kurs sep w warszawie 1. Podstawowe pojęcie: świadectwo kwalifikacyjne, uprawnienia budowlane (różnice),2. Napięcie elektryczne, prąd elektryczny, obwód elektryczny,3. Rodzaje prądu elektrycznego, stały, przemienny, zmienny (podstawowe jednostki),4. Skutki przepływu prądu elektrycznego przez ciała stałe, ciekłe, gazowe oraz ciało człowieka,5. Zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym- ochrona podstawowa i dodatkowa,6. Warunki środowiskowe I i II,7. Zasady i warunki wykonania prac kontrolno-pomiarowych,8. Zasady eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Instrukcja obsługi, eksploatacji,9. Ochrona przeciw porażeniowa. oraz przeciw przepięciowa,10.Ochrona przeciw pożarowa. rodzaje pożarów i zasady ich gaszenia,11.Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,12.Zasady ochrony środowiska.
 Egzamin E i D Przeprowadzamy kursy i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci:Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Uwaga!!

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje znajomość wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997 r. „Prawo Energetyczne” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Ponadto znajomością Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Norm, Kodeksu Pracy, zarządzeń, poleceń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych – wszystko w zakresie określonym ” Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji” – niezależnie od znajomości zasad ratowania porażonych prądem elektrycznym.

 

Samodzielną eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych mogą się zajmować tylko osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących stanowisk pracy:

 • Dozoru „D”, do których zalicza się stanowiska pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych,
 • Eksploatacji „E”, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace przy urządzeniach energetycznych.
Jak opłacić kurs i egzamin na uprawnienia SEP?
Przeczytaj uważnie wszystkie poniższe informacje:

 • Po wysłaniu zgłoszenia na kurs otrzymasz zwrotnie e-mail z danymi do zapłaty za kurs.
 • Uwaga: Cena podana w formularzu zgłoszeniowym jest ceną jedynie za kurs i nie obejmuje kosztów egzaminu !
 • Uczestnicy mają możliwość przystąpienia w tym samym dniu  do egzaminu  którego cena wynosi 168  zł za każde stanowisko E, lub D z osobna.
 • Opłata za  egzamin jest wolna od VAT i wnosi się ją bezpośrednio do Komisji Egzaminacyjnej SEP. Fakturę za egzamin wystawia SEP.
 • W związku z powyższym, uczestnik który chce po kursie przystąpić do egzaminu proszony jest o zabranie ze sobą odpowiedniej ilości gotówki, oraz danych do faktury
 • O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zaksięgowania przelewów za kurs.

Egzamin uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego przeprowadzany jest  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.

 Kiedy uzyskam świadectwo i kto może uzyskać świadectwo kwalifikacyjne SEP? Kiedy dostanę legitymację SEP: Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.Kto może? Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia. Świadectwo kwalifikacji uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin państwowy (informacje szczegółowe o egzaminie na dole strony).

Zajęcia odbywają się w Warszawie i zaczynają o godzinie 10.00

 

———-

 

Poniżej treść Rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji;

2)    zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji;

3)    tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;

4)    jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, i tryb ich powoływania;

5)    wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji;

6)    wzór świadectwa kwalifikacyjnego.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do osób:

1)    zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

a)    w zakładach górniczych — w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego,

b)    związanych z ruchem drogowym, lotniczym, żeglugą śródlądową i morską — w zakresie uregulowanym w przepisach prawa o ruchu drogowym, prawa lotniczego, o żegludze śródlądowej oraz w przepisach Kodeksu morskiego;

2)    będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655).

§ 3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

1)    urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;

2)    urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

§ 5. 1. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1)    eksploatacji — do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2)    dozoru — do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

wadzenia ich do wymaganego stanu technicznego

— w zakresie remontów;

4)    niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie montażu;

5)    niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie kontrolno-pomiarowym.

§ 6. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1)    na stanowiskach eksploatacji:

a)    zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b)    zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c)    zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d)    zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e)    instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

2)    na stanowiskach dozoru:

a)    przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b)    przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c)    przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

d)    przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e)    przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

f)    zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

g)    zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

h)    zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

§ 7. 1. Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci przeprowadzają komisje kwalifikacyjne, o których mowa w § 8, na wniosek tych osób albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby.

2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)    imię i nazwisko osoby ubiegającej się o sprawdzenie posiadanych kwalifikacji;

2)    datę i miejsce urodzenia;

3)    numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości obcokrajowca;

4)    adres miejsca zamieszkania;

5)    informacje dotyczące:

a)    wykształcenia,

b)    przebiegu pracy zawodowej,

c)    wykonywanego zawodu,

d)    rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień;

6)    nazwę i adres pracodawcy.

3.    Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1)    wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych;

2)    potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, zwanej dalej „opłatą”.

§ 8. 1. Sprawdzenia posiadania kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna, zwana dalej „Komisją”, w drodze organizowanego przez nią egzaminu.

2.    W skład Komisji wchodzą:

1)    przewodniczący;

2)    zastępca przewodniczącego;

3)    członkowie;

4)    sekretarz.

3.    Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny, zwany dalej „zespołem”, złożony co najmniej z trzech osób, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.

4.    Egzamin jest ustny i powinien wykazać wiedzę kandydata w zakresie, o którym mowa w § 6. Szczegółową tematykę egzaminu ustala Komisja i powiadamia pisemnie osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji, co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

5.    Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.

6.    O wyniku egzaminu członkowie zespołu rozstrzygają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.

7.    Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się wynik egzaminu; protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

8.    Dokumentację przeprowadzonego egzaminu przewodniczący zespołu przedkłada niezwłocznie przewodniczącemu Komisji.

§ 9. Za właściwe przygotowanie egzaminów jest odpowiedzialny przewodniczący Komisji, a za prawidłowy przebieg egzaminu — przewodniczący zespołu.

§ 10. 1. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Komisja, w terminie 14 dni od dnia egzaminu, wydaje świadectwo kwalifikacyjne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. W razie negatywnego wyniku egzaminu osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu, po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz uiszczeniu opłaty.

§ 11. Przewodniczący Komisji, po wydaniu świadectwa kwalifikacyjnego lub zawiadomieniu osoby zainteresowanej o negatywnym wyniku egzaminu, przekazuje niezwłocznie kierownikowi jednostki organizacyjnej, przy której powołano Komisję, dokumentację przeprowadzonego egzaminu.

§ 12. 1. Komisje kwalifikacyjne są powoływane:

1)    u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa w § 5 ust. 1,

2)    przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej,

3)    w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

— na ich wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1)    nazwę i adres jednostki organizacyjnej;

2)    wypis z właściwego rejestru oraz akt założycielski lub statut, potwierdzające zakres wykonywanej działalności, a w przypadku stowarzyszenia — jego naukowo-techniczny charakter;

3)    wykaz stanowisk pracy oraz liczbę osób wykonujących prace, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 — odrębnie dla poszczególnych grup i rodzajów urządzeń, instalacji i sieci określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji — w przypadku wniosku składanego przez przedsiębiorcę;

4)    szczegółowe uzasadnienie wskazujące, Że jednostka organizacyjna występująca o powołanie Komisji zapewni właściwe przeprowadzenie egzaminów;

5)    proponowany skład Komisji z podaniem imion i nazwisk jej członków, ich miejsc pracy, zajmowanych stanowisk, posiadanych kwalifikacji i funkcji, jakie mają w niej pełnić;

6)    oświadczenia zainteresowanych osób o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Komisji;

7)    wypisy z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydatów na członków Komisji.

3.    Organ uprawniony do powoływania Komisji, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, zwany dalej „organem uprawnionym”, może wnieść, w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku, umotywowane zastrzeżenia do proponowanego składu Komisji oraz zakresu sprawdzanych kwalifikacji.

4.    Kierownik jednostki organizacyjnej, przy której ma być powołana Komisja, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, powinien się do nich ustosunkować, a w przypadku uznania zastrzeżeń za zasadne — zaproponować nowy skład Komisji.

§ 13. 1. W przypadku gdy treść wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie budzi zastrzeżeń, organ uprawniony powołuje Komisję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Dokument o powołaniu Komisji powinien zawierać:

1)    nazwę i adres jednostki organizacyjnej, przy której

powołuje się Komisję;

2)    określenie:

a)    składu Komisji — imiona i nazwiska jej członków oraz pełnione przez nich funkcje,

b)    zakresu sprawdzanych kwalifikacji.

§ 14. 1. Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu z przyczyn od niej niezależnych, przewodniczący Komisji, na wniosek tej osoby, wyznacza następny termin egzaminu lub zarządza zwrot opłaty.

2. Opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 15. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 187).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

J. Hausner

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (poz. 828)

Załącznik nr 1

RODZAJ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI, PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1)    urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2)    urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3)    urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4)    zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5)    urządzenie elektrotermiczne;

6)    urządzenia do elektrolizy;

7)    sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8)    elektryczna sieć trakcyjna;

9)    elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10)    aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

11)    urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

12)    urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1)    kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2)    sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3)    turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4)    przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5)    urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6)    pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7)    sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8)    urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

9)    piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

10)    aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

11)    urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

12)    urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1)    urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2)    urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3)    urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4)    sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

5)    sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6)    urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7)    urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8)    przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

9)    turbiny gazowe;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Załącznik nr 2

WZÓR

(nazwa, siedziba i numer komisji kwalifikacyjnej)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr………………..

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: ………………………………(dozoru, eksploatacji)*^

Komisja Kwalifikacyjna Nr….. działająca zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828), na podstawie wyniku egzaminu złożonego w

dniu…………………………….. i protokołu nr ………………………………………… stwierdza, że

Pan/Pani/………………………………………………legitymujący/a się numerem ewidencyjnym PESEL

………………………………lub dokumentem tożsamości……………………………………………….spełnia

wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku:………………………(dozoru,

eksploatacji)*^ w zakresie:………………………………..(obsługi, konserwacji, remontów, montażu,

j|g / ^ # …..

kontrolno-pomiarowym) ‚ dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:………………………………


Wyszukiwanie w witrynie

Zamów nasz przyjazd

Jeśli chcesz szkolić się o siebie, skontaktuj się z nami i zamów nasz przyjazd.

Newsletter – info o nowościach

Wpisz swój mail, aby otrzymywać informacje o wydarzeniach, nowościach i promocjach.
 
Adres e-mail

Wspomnienia z warsztatów fotografii w Supraślu

Od lat dostarczamy najlepsze szkolenia