REGULAMIN

ROZDZIAŁ I
KORZYSTANIE Z SERWISU ONLINE
1. Podmiotem zarządzającym serwisem jest (wpisane do rejestru Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologi) Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissnera 1/3 lok. 199 mail: consulting@lebiedz.com.pl, tel. 786816303, zwane dalej także LC.

2. Rozdział I Regulaminu określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu pod adresem https:// LC.pl , zwanego dalej „Platformą” i nie dotyczy żadnej innej działalności LC.

3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.  LC informuje, że niemożliwe jest dokonanie na Platformie jakiegokolwiek zakupu bez uprzedniego zaakceptowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. LC oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na platformie wyłącznie w celach informacyjnych.

5. Na Platformie sprzedawane okresowe licencje na dostęp do kursów online zwane dalej (pod ogólną nazwą) „Towarami”. Użytkownik platformy kupuje licencję na dostęp do Towarów wyłącznie na swój własny, osobisty użytek i nie wolno mu przekazywać tej licencji osobom trzecim. Jeśli nie określono tego inaczej w szczegółowym opisie Towarów będących kursami online, to licencja na dostęp do kursu ważna jest przez 3 miesiące od dnia zakupu z wyjątkiem kursu pośrednika znajdującego się pod adresem https://www.lebiedz.com.pl/kurs/kurs-online-posrednik-w-obrocie-nieruchomosciami/ w przypadku którego licencja na dostęp do kursu ważna jest przez 6 miesięcy od dnia zakupu. Płatność za Towary, w których nazwie pojawia się słowo „abonament” składa się z opłaty rejestracyjnej oraz opłat za kolejne okresy abonamentowe. Dostęp do tych materiałów możliwy jest tylko wtedy, gdy abonament jest aktywny, co znaczy opłacony. Ceny opłat cyklicznych za kolejne okresy abonamentowe mogą ulegać zmianie. Użytkownik może przestać korzystać z abonamentu poprzez niewniesienie opłaty za kolejny okres abonamentowy. Ilość okresów abonamentowych możliwych do wykupienia oraz czas, w którym można wznowić wygasły abonament może być limitowany. W związku z nieustannym nadążaniem za zmianami dotyczącymi merytorycznych aspektów szkoleń (na przykład wynikających ze zmian w prawie, zmian w technologii lub ogólnych zmian w prowadzeniu biznesu i tak dalej) LC ma prawo w dowolnej chwili wg swego uznania zmienić treść dowolnego kursu online, zamknąć dostęp do dowolnego kursu online, lub wycofać dany kurs z oferty.

6. Wpłaty za towary dokonywane są przelewem na odpowiednie konta Operatora płatności zgodnie z aktualnie dostępnymi kanałami płatności. LC nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Wpłaty przelewami mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Użytkownika dodatkowych opłat np. prowizji bankowych i/lub prowizji na rzecz Operatora płatności. Wielkość tych opłat powinni podawać użytkownikowi ich inkasenci. Operatorami płatności są Przelewy24.pl – PayPro SA Agent Rozliczeniowy, Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, imoje – ING Bank Śląski S.A.
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), zwani dalej Operatorem. Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jego opłacenie. Zamówienia nieopłacone w ciągu siedmiu dni od przesłania do LC traktowane są jako niezłożone. Nieopłacenie zamówienia nie rodzi żadnych konsekwencji. Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca. Opłaty dokonywane za pomocą Operatora można uiszczać, korzystając kanałów płatności obsługiwanych za pomocą serwisu Operatora rozliczeniowego, postępując zgodnie z jego regulaminem działania. Reklamacje dotyczące przebiegu rozliczenia płatności należy w pierwszej kolejności kierować do Operatora, a następnie – w razie potrzeby – do LC.

7. LC wystawia faktury, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej na adres mailowy Użytkownika lub udostępniane mu do pobrania z panelu administracji kontem użytkownika platformy, na co użytkownik wyraża zgodę. Dostawa faktury następuje niezwłocznie po przesłaniu przez Operatora do LC potwierdzenia wykonania płatności. LC informuje, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że LC nie ma żadnego wpływu na czas potrzebny system płatności i Operatorom na wykonanie tej operacji (chociaż zazwyczaj następuje to niezwłocznie). Zawarcie umowy na udostępnienie okresowej licencji na korzystanie z Towaru następuje w chwili otrzymania przez LC.pl informacji od Operatora o wykonanej płatności.

8. Przed dokonaniem zakupu, należy sprawdzić, czy posiadane urządzenie, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie Internetu oraz warunki techniczne połączenia z Internetem mają właściwości konieczne do prawidłowego korzystania z zasobów Platformy. LC nie podaje listy wymagań z uwagi na ogromną ilość istniejących i ciągle powstających nowych urządzeń i programów oraz niemożliwość sprawdzenia warunków technicznych, jakimi dysponuje nabywca. W celu sprawdzenia należy wejść na stronę https:// LC.pl i sprawdzić, czy wszystkie umieszczone na niej treści (w tym filmy) działają poprawnie. Korzystanie ze wszystkich możliwości platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek).

9. Dokonując zakupu każdy Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin, oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług dostawy towaru niezwłocznie po dokonaniu zakupu, zrzekając się tym samym czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy zawieranej na odległość, a ponadto Użytkownik potwierdza, że został poinformowany przez LC o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Korzystanie z pełnych zasobów Platformy wymaga zalogowania się (rejestracji), chociaż nie jest ona konieczna do dokonywania zakupów.

10A. LC nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych użytkownika podanych w trakcie rejestracji.

11. Zarejestrowany użytkownik może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

12. LC ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego użytkownika i/lub zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

13. Panel administracyjny zarejestrowanego użytkownika umożliwia dostęp do treści danych osobowych i samodzielną zmianę i/lub usunięcie jego danych osobowych.

14. LC oświadcza, iż dołoży starań, by Platforma funkcjonowała bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw.

15. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez LC winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: consulting@lebiedz.com.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez LC. Po rozpatrzeniu reklamacji, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

16. W momencie złożenia zamówienia użytkownik zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres E-mail.

17. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie.

18. Dostawa licencji na dostęp do Towarów następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności za zamówienie.

19. Użytkownik, potwierdzając złożenie zamówienia na dostarczenie licencji na dostęp do Towarów:

wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oświadcza, że wie, iż w związku z tą zgodą traci prawo do odstąpienia od umowy.
wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń i/lub banki lub systemy kart płatniczych mogą wymagać opłaty za ich usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinni podać ich inkasenci w swoich serwisach. Oświadcza też, że składając zamówienie, wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.
oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt 13 ustawy o ochronie praw konsumentów, która jest następująca:
“Art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […)
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;”

20. Certyfikaty (Zaświadczenia) za ukończone szkolenia (kursy online) przesyłane są na żądanie Użytkownika na jego adres mailowy w pliku o formacie .pdf pod warunkiem, że Użytkownik wystąpi o wydanie takiego zaświadczenia w czasie gdy aktywna jest licencja na dostęp. Wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia może być uzależnione od zdania testu. Certyfikaty wydane są imiennie wyłączne dla tego uczestnika, dla którego wykupiono szkolenie (kurs) i zgłoszono ten fakt w trakcie zakupu szkolenia (kursu). Obowiązuje zasada – jeden uczestnik, jedno kupione szkolenie (z wyjątkiem szkoleń, w których można było nabyć wariant z kilkoma certyfikatami).

21. LC zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Portalu. Zmiany nie mają mocy wstecznej.

ZAŁĄCZNIKI DO ROZDZIAŁU I REGULAMINU:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej przez Użytkownika będącego Konsumentem:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissnera 1/3 lok. 199 mail: consulting@lebiedz.com.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, że składając zamówienie, zamawiający wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem między innymi w odniesieniu do umów:

– o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów.

„Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissnera 1/3 lok. 199 mail: consulting@lebiedz.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.”

 

================

ROZDZIAŁ II
KORZYSTANIE ZE SZKOLEŃ STACJONARNYCH LUB WEBINARÓW
1. Podmiotem zarządzającym serwisem umieszczonym w domenie www. LC.pl jest (wpisane do rejestru Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologi) Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissnera 1/3 lok. 199 mail: consulting@lebiedz.com.pl, zwane dalej także LC.

2. Regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń stacjonarnych sprzedawanych za pomocą strony Internetowej w domenie LC.pl zwanej dalej Platformą i nie dotyczy żadnej innej działalności LC.

3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.  LC informuje, że niemożliwe jest dokonanie na Platformie jakiegokolwiek zakupu bez uprzedniego zaakceptowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy.

5. Za pomocą Platformy, LC prowadzi sprzedaż usług (w tym udziału szkoleń stacjonarnych, konferencji, zjazdów, Webinarów) zwanych dalej usługą świadczonych przez LC. Sprzedaż prowadzona jest w ten sposób, że LC umieszcza na platformie informacje o miejscowości, terminie i cenie usługi. Użytkownik dokonuje zakupu usługi poprzez jej zamówienie, korzystając z modułu sklepowego, w którym użytkownik wybiera rodzaj, miejsce, datę i ilość osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu.

Dopiero dokonanie opłaty jest ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia dokonanym przez użytkownika i uprawnia do udziału w zajęciach. Zamówienia nieopłacone traktowane są jako niezłożone. Nieopłacenie zamówienia nie rodzi żadnych innych konsekwencji. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu świadczenia usługi. Płatności za usługi przyjmowane są tylko i wyłącznie przelewem bezpośrednio na konto LC lub za pomocą Operatorów płatności. Płatności przelewami mogą być obciążone prowizjami bankowymi, a o wysokości tych opłat powinni informować ich inkasenci. Operatorami płatności są przelewy24.pl – PayPro SA Agent Rozliczeniowy, Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, imoje – ING Bank Śląski S.A.
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). Nie są przyjmowane żadne płatności gotówkowe. Po otrzymaniu wpłaty LC ostatecznie potwierdzi przyjęcie zamówienia najpóźniej na cztery dni przed planowanym terminem szkolenia (chyba że zgłoszenie nastąpi po tym terminie). W przypadku, gdy przyjęcie zamówienie zostanie niepotwierdzone lub anulowane (np. z powodu braku miejsc, z powodu rezygnacji użytkownika dokonanej, zanim otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia, lub z innego powodu), a zostało ono już opłacone przez użytkownika, LC informuje o tym użytkownika i dokonuje zwrotu wpłaty na konto, z którego została ona dokonana, chyba że użytkownik wyraźnie wskaże inne konto. W przypadku, gdy w ramach usługi (np. szkolenia, konferencji, zjazdu) pewne zajęcia odbywają się równolegle w czasie, a ilość miejsc w danym module jest ograniczona, użytkownik składający zamówienie ma prawo zaznaczyć preferowane zajęcia, ale o ostatecznym przyjęciu go na dany moduł szkoleniowy decyduje kolejność zgłoszeń. Użytkownik, który z braku miejsc nie zostanie przyjęty na preferowany moduł, zostanie przeniesiony na inne zajęcia odbywające się w tym samym czasie w ramach zamówionej usługi. W przypadku szkoleń stacjonarnych adresy miejsc prowadzenia podawane na stronie internetowej oraz godziny rozpoczęcia zajęć mają charakter orientacyjny. LC zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia (w ramach tej samej miejscowości), a informacja o dokładnym miejscu zajęć zostanie przesłana w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Momentem zawarcia umowy jest przesłanie przez LC potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to przesyłane jest mailem na adres podany przez użytkownika w użyty w czasie składania zamówienia, na co użytkownik wyraża zgodę. Szczegóły sposobu korzystania z Webinariów zawarte są w opisie każdego z nich (na konkretnej stronie zakupowej). Spełnienie świadczenie nastąpi, gdy LC umożliwi użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z usługi w terminie zgodnym z zamówieniem.

6. Faktury za usługi dostarczane będą w formie elektronicznej na konto e-mail użytkownika podane w czasie rejestracji lub udostępniane mu do pobrania z panelu administracji kontem użytkownika platformy, na co użytkownik wyraża zgodę.

7. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez LC winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biuroj@ LC.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez LC. Po rozpatrzeniu reklamacji użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

8. LC zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Platformy. Zmiany nie mogą mieć mocy wstecznej.

9. Postanowienia szczególne:

– Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

– Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.

– Każdy Użytkownik w tym  Użytkownik będący Konsumentem lub  osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która zawrze umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikało, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego potwierdzając złożenie zamówienia, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.. Umowa zostaje zawarta, gdy LC powiadomi użytkownika o przyjęciu zamówienia. Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia, a użytkownik wyraża na to zgodę. Użytkownik oświadcza, że wie, iż w związku ze zgodą na wykonanie świadczenia przed upływem terminu traci prawo do odstąpienia od umowy.

– LC, wraz z pozostałymi Sprzedawcami, informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta „Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:… ustęp 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy”

– Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy (przyjęcia zamówienia) w formie elektronicznej na adres e-mail, który jest podany w moim profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.

– Użytkownik, potwierdzając złożenie zamówienia, oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń może wymagać opłaty za jego usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinien podać Operator w swoim serwisie. Oświadcza też, że składając zamówienie, wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.

10. Certyfikaty (Zaświadczenia) za ukończone szkolenia (kursy) przesyłane są na żądanie Użytkownika na jego adres mailowy w pliku o formacie .pdf. Wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia może być uzależnione od zdania testu. Certyfikaty wydane są imiennie wyłączne dla tego uczestnika, dla którego wykupiono szkolenie (kurs) i zgłoszono ten fakt w trakcie zakupu szkolenia (kursu). Obowiązuje zasada – jedne uczestnik, jedno kupione szkolenie (z wyjątkiem szkoleń, w których można było nabyć wariant z kilkoma certyfikatami).

ZAŁĄCZNIKI DO ROZDZIAŁU II REGULAMINU:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej za pośrednictwem platformy www.lebiedz.com.pl, przez Użytkownika będącego Konsumentem:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissnera 1/3 lok. 199 mail: consulting@lebiedz.com.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

———-

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem między innymi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów.

——

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissneta 1/3 mail: consulting@lebiedz.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną na adres consulting@lebiedz.com.pl).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

ROZDZIAŁ III
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1 – Administratorem danych osobowych jest:

Nazwa: Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070,
Adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissnera 1/3 lok. 199
Kontakt: consulting@lebiedz.com.pl

2- Cele przetwarzania:

Kontakt z klientem (także potencjalnym)
Umożliwienie korzystania z zakupionych usług
Informowanie o tematach którymi zainteresowana jest osoba której dane dotyczą
Fakturowanie
3 – Podstawy prawne przetwarzania:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; lub
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; lub
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4 – Prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią:

Informowanie o tematach którymi zainteresowana jest osoba której dane dotyczą
Prowadzenie rozliczeń
Dostawa usług lub towarów
5 – Kategorie danych osobowych:

Imię i Nazwisko, dane do kontaktu, dane adresowe, dane niezbędne do wystawienia faktury

6 – Kategorie odbiorców:

biura rachunkowe, firmy hostingowe i zarządcy stron internetowych (jeśli ma zastosowanie), szkoleniowcy (jeśli ma zastosowanie), firmy kurierskie (jeśli ma zastosowanie), pełnomocnicy (jeśli ma zastosowanie), Operatorzy płatności (jeśli ma zastosowanie)

7 – Okres przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są przez czas określony w przepisach prawa, lub do czasu wycofania zgody (jeśli ma zastosowanie) bądź wyrażenia sprzeciwu (jeśli ma zastosowanie), lub czasu niezbędnego do wykonania umowy bądź przedstawienia oferty i prowadzania negocjacji.

8 – Informacja o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Jeśli dane osobowe zebrano na podstawie zgody to Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

9 – Prawa przysługujące Osobie do której należą dane osobowe:

Wyciąg z rozporządzenie o ochronie danych osobowych:

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Artykuł 19

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego
zażąda.

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) [zgoda osoby której dane dotyczą – przyp. LC] lub art. 9 ust. 2 lit. a) [dane wrażliwe – zgoda osoby, której dane dotyczą – przyp. LC] lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – przyp. LC]; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1*, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

10 – Informacje dodatkowe

W wielu przypadkach swoje dane osobowe możesz edytować lub usunąć samodzielnie na przykład poprzez skorzystanie ze specjalnego linku zamieszczanego w każdym newsletterze lub poprzez zalogowanie się na swoje konto użytkownika. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, skontaktuj się z nami.

LC zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają między innymi postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

ROZDZIAŁ IV
INFORMACJE DODATKOWE
Działalność Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, NIP 1180078693, REGON010976070, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissnera 1/3 lok. 199 mail: consulting@lebiedz.com.pl nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 ustawy prawo oświatowe, lub innej formy wychowania przedszkolnego, a ponadto, zgodnie z ustawą prawo oświatowe:

[…]
Art. 117. 1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:
1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,
2) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego
– z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.poz. 1065, z późn. zm.3)), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2.
3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 170 ust. 2 oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

[…]

ROZDZIAŁ V
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Strona może stosować pliki Cookies.

Odpowiednio ustalając parametry przeglądarki możesz zapobiec instalowaniu tych plików

ZAAWANSOWANE
Poniżej pełna informacja:

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia i/lub uniemożliwienie korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach ogólnie dostępnych serwisu (czyli takich do których dostęp nie wymaga logowania).

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

7. Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest LC, w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów LC. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Dane w formularzach zbierane są dla celów fakturalnych i realizacji usługi. Dane w newsletter zbierane są do celów marketingowych. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym. Zapisanie się użytkownika do systemu Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnego związku z dostarczeniem usługi. Użytkownik może w każdej chwili skasować lub zmienić zwój wpis w systemie newsletter. Jednocześnie LC informuje, że zasoby platformy przechowywane są na serwerach firmy hostingowej LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-581), przy ulicy ks. Jakuba Wujka 7/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852.

ROZDZIAŁ VI
INFORMACJE DODATKOWE:
1.Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:

Ewntualne reklamacje należy wysyłać na adres: Lebiedź Consulting Tomasz Lebiedź, adres do doręczeń 03-982 Warszawa Meissnera 1/3 lok. 199 lub mailem mail: consulting@lebiedz.com.pl. Reklamacje zostaną rozparzone przez LC w ciągu 14 dni od ich otrzymania. LC informuje, że w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, za dobrowolną zgodą obu stron możliwe jest pozasądowe rozwiązywanie sporów. W takim przypadku Użytkownik uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do: a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów; a) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Administratorem drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Informacja o możliwości jednostronnej zmiany Regulaminu.

LC zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Portalu. Zmiany nie mają mocy wstecznej.

3. Użytkowników obowązuje zakaz naruszania wszelkich praw autorskich w odniesieniu do wszystkich treści zamieszczonych na Platformie.

4. LC jest uprawniony do zmiany treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową.