Regulamin

REGULAMIN

Rozdział I

Korzystanie z serwisu online

1. Podmiotem zarządzającym serwisem jest SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS0000398299, NIP 1132850753, REGON145830752, kapitał zakładowy 5000 zł. w całości opłacony, 03-982 Warszawa ul. Jantarowy Szlak 4 /69 mail: biurokomandytowej@symen.pl, biuro obsługi klientów i adres do korespondencji: ul. 03-982 Warszawa ul. Jantarowy Szlak 4 /69, zwane dalej także „SYMEN”.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pomocą wirtualnej Serwisu, zwanego dalej „Platformą” i nie dotyczy żadnej innej działalności Symen.

3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.

4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. SYMEN oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na platformie wyłącznie w celach informacyjnych.

5. Na Platformie mogą być sprzedawane rozmaite towary fizyczne, licencje na dostęp do kursów online, oraz pliki elektroniczne np. ebooki, audiobooki, pliki audio i/lub audio-video, książki i podręczniki tak w wersji elektronicznej jak i w postaci wydań papierowych, zwane dalej (pod ogólną nazwą) „Towarami”. Ilość pobrań/dostępów do plików elektronicznych i czas dostępu do ich pobrania może być limitowany, a dane te będą podane w opisie towaru jeśli są mniejsze od 3 pobrań i krótsze od 7 dni - po dniu dokonania zakupu -  dostępu do możliwości pobrania/odtwarzania. Użytkownik platformy kupuje licencję na dostęp do Towarów nie będących produktami fizycznymi wyłącznie na swój własny, osobisty użytek - z wyłączeniem zakupów produktów grupowych - i nie wolno mu przekazywać tej licencji osobom trzecim. Jeśli nie określono tego inaczej w szczegółowym opisie towarów będących kursami online dla pojedynczego uczestnika, to dostęp do kursu należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu. Jeśli nie określono tego inaczej w szczegółowym opisie towarów będących kursami online sprzedawanymi grupowo (dla wielu osób jednocześnie), to dostęp dla wszystkich uczestników należy zrealizować najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu. Symen ma prawo w chwili wg. swego uznania zamknąć dostęp do dowolnego kursu online, lub wycofać dany kurs z oferty respektując wyżej wymienione prawa dostępu.

6. Wpłaty za towary dokonywane są przelewem bezpośrednio na konto Symen lub na odpowiednie konta Operatora płatności. Symen nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Wpłaty przelewami mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Użytkownika dodatkowych opłat np. prowizji bankowych i/lub prowizji na rzecz Operatora płatności. Wielkość tych opłat powinni podawać użytkownikowi ich inkasenci. Operatorami płatności są PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). zwani dalej Operatorem. (Uwaga: dla każdego zamówienia Operator generuje inny numer konta bankowego.)Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jego opłacenie. Zamówienia nieopłacone w ciągu siedmiu dni od przesłania do Symen traktowane są jako niezłożone. Nieopłacenie zamówienia nie rodzi żadnych konsekwencji.  Cena podana przy każdym towarze jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca.  Uwaga: W większości przypadków zakupu pojedynczych sztuk towarów prawidłowe koszty dostawy podawane są w koszyku zakupów po wybraniu sposobu dostawy i sposobu płatności. Jednak w niektórych wypadkach (szczególnie w przypadku dostaw dużych gabarytów i/lub, dostaw wielu sztuk, lub dostaw towarów różnego asortymentu) dokładny koszt dostawy może różnić się tak w górę, jak i w dół od kosztu podanego w koszyku i należy ustalić go z SYMEN w celu ostatecznego ustalenia kosztu dostawy. Kontakt może nastąpić z inicjatywy Użytkownika i/lub SYMEM. Nie wyrażenie przez Użytkownika zgody na koszty dostawy inne niż te które widniały w koszyku zamówieniowym oznacza rezygnację Użytkownika ze złożenia zamówienia. W takim przypadku SYMEN bez zbędnej zwłoki zwróci Użytkownikowi wniesioną przez niego wpłatę (jeśli faktycznie została wniesiona). Opłaty dokonywane za pomocą Operatora można uiszczać za pomocą przelewów elektronicznych, zwykłych przelewów i innych kanałów płatności obsługiwanych za pomocą serwisu Operatora rozliczeniowego, postępując zgodnie z jego regulaminem działania. Reklamacje dotyczące przebiegu rozliczenia płatności należy w pierwszej kolejności kierować do Operatora, a następnie - w razie potrzeby - do Symen.

7. Symen wystawia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej na adres mailowy Użytkownika lub udostępniane mu do pobrania z panelu administracji kontem użytkownika platformy, na co użytkownik wyraża zgodę.

8. Dla sprawnego korzystania z Platformy wymagane jest spełnienie następujących wymagań sprzętowych: komputer PC z procesorem klasy Pentium, z pamięcią operacyjną 128 MB, systemem operacyjnym Windows lub Linux, możliwość odtwarzania plików Flash, oraz przeglądarka internetowa zgodna z MSIE 7 lub Firefox. Korzystanie ze wszystkich możliwości platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek).

9. Dokonując zakupu Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin, oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług dostawy towaru niezwłocznie po dokonaniu zakupu, zrzekając się tym samym czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy zawieranej na odległość.

10. Korzystanie z pełnych zasobów Platformy wymaga zalogowania się (rejestracji), chociaż nie jest ona konieczna do dokonywania zakupów.

10. SYMEN nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych użytkownika podanych w trakcie rejestracji.

11. Zarejestrowany użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

12. SYMEN ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego użytkownika i/lub zablokowania konta użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

13. [obowiązuje do północy 24 maja 2018] Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest SYMEN Sp. z o.o., Jantarowy Szlak 4, 03-982  Warszawa, który powierzył przetwarzanie i opiekę nad bazami danych firmie hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335, w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów SYMEN. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym.

14. Panel administracyjny zarejestrowanego użytkownika umożliwia dostęp do treści danych osobowych i samodzielną zmianę i/lub usunięcie jego danych osobowych.

15. SYMEN oświadcza, iż dołoży starań, by Platforma funkcjonowała bez istotnych awarii lub długotrwałych przerw.

16. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SYMEN  winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biurokomandytowej@symen.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SYMEN. Po rozpatrzeniu reklamacji, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

17. W momencie złożenia zamówienia  użytkownik zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres E-mail.

18. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie i akceptacja kosztów dostawy (patrz. wyżej w Regulaminie).

19. Zamówienia towarów fizycznych są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów. O braku jakiegokolwiek zamówionego towaru powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, a Użytkownik otrzymuje zwrot ewentualnie wpłaconych środków, chyba że decyduje się na zakup innego towaru. Wpłaty zwracane są na konto z którego zostały dokonane, chyba że Użytkownik wskaże inne konto.  Gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych towarów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie użytkownika Symen może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

20. Dostawa linków umożliwiających pobranie treści cyfrowych następuje po otrzymaniu płatności za zamówienie.

21. Towary fizyczne zamówione wysyłane są w ciągu 21 dni roboczych od dnia ostatecznego potwierdzenia złożenia zamówienia, lub w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Dostawa towarów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

22. Zamówienie na towary fizyczne zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku towarów elektronicznych wymagany jest poprawny adres e-mail. Symen nie ponosi odpowiedzialności za straty klienta z tytułu podania przez niego niepoprawnych danych adresowych. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Symen zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

23. Faktura dostarczane jest elektronicznie na adres email podany podczas składania zamówienia i użytkownik wyraża na to zgodę.

24.  Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:

 • Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkami:/li>

- Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
>- Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony jest poniżej niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres email biurokomandytowej@symen.pl
 • Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia na dostarczenie treści cyfrowych, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i oświadcza, że wie iż w związku z tą zgodą traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • SYMEN,  informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta "Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:... ustęp 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy".
 •  Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy w formie elektronicznej na adres e-mail  podany w trakcie składania zamówienia.
 • Użytkownik będący Konsumentem oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń i/lub banki lub systemy kart płatniczych mogą wymagać opłaty za ich usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinien podać ich inkasenci w swoich serwisach. Oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.

25. Certyfikaty (Zaświadczenia) za ukończone szkolenia (kursy) przesyłane są na żądanie Użytkownika posiadającego aktywną licencję  na dostęp do szkolenia online, na jego adres mailowy, w pliku o formacie .pdf. Wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia może być uzależnione od zdania testu. Certyfikaty wydane są imiennie wyłączne dla tego uczestnika dla którego wykupiono szkolenie (kurs) i zgłoszono ten fakt w trakcie zakupu szkolenia (kursu). Obowiązuje zasada - jedne uczestnik, jedno kupione szkolenie (z wyjątkiem szkoleń, w których można było nabyć wariant z kilkoma certyfikatami).

26. SYMEN zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Portalu. Zmiany nie mają mocy wstecznej.


Załączniki do rozdziału I Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej przez Użytkownika będącego Konsumentem:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Symen.pl Sp. z o.o. adres do korespondencji: e-mail biurokomandytowej@symen.pl,  03-982 Warszawa ul. Jantarowy Szlak 4 /69
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreśli
ć


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, że składając zamówienie, zamawiający wyraził zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem  między innymi w odniesieniu do umów:

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu towarów fizycznych

 • Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi  poinformować nas Symen.pl Sp. z o.o. adres do korespondencji e-mail biurokomandytowej@symen.pl, 03-982 Warszawa ul. Jantarowy Szlak 4 /69, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo pocztą elektroniczną na adres biurokomandytowej@symen.pl).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie
  potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Symen.pl Sp. z o.o. 03-982 Warszawa ul. Jantarowy Szlak 4 /69, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około stu PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

================

 Rozdział II

Korzystanie ze szkoleń stacjonarnych i Webinariów

1. Podmiotem zarządzającym serwisem umieszczonym w domenie www.symen24.pl jest SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS0000398299, NIP 1132850753, REGON145830752, kapitał zakładowy 5000 zł. w całości opłacony, 03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69  mail: biurokomandytowej@symen.pl, biuro obsługi klientów i do korespondencji: 03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69, zwane dalej także „SYMEN”.adres

2. Regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń stacjonarnych sprzedawanych za pomocą strony Internetowej w domenie symen24.pl zwanej dalej Platformą i nie dotyczy żadnej innej działalności SYMEN.

3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.

4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. SYMEN oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy.

5. Za pomocą Platformy, Symen prowadzi sprzedaż usług (w tym szkoleń stacjonarnych, konferencji, zjazdów, Webinariów) świadczonych przez Symen. Sprzedaż prowadzona jest w ten sposób, że Symen umieszcza na platformie informacje o miejscowości, terminie i cenie usługi. Użytkownik, dokonuje wyboru usługi na jeden z dwóch poniższych sposobów:
- poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W mailu zwrotnym, ze wstępnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia użytkownik otrzymuje dane do opłacenia usługi, lub
- poprzez zamówienie szkolenia korzystając z modułu sklepowego w którym użytkownik wybiera rodzaj, miejsce, datę i ilość osób które będą uczestniczyć w szkoleniu
Dopiero dokonanie opłaty jest ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia dokonanym przez użytkownika i uprawnia do udziału w zajęciach. Zamówienia nieopłacone w ciągu siedmiu dni od przesłania do Symen traktowane są jako niezłożone. Nieopłacenie zamówienia nie rodzi żadnych innych konsekwencji. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu świadczenia usługi.  W przypadku wystąpienia większej ilości zgłoszeń niż ilość miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność wniesienia opłat ustalana w ten sposób, że pierwszeńswto mają przelewy zaksięgowane wcześniej na koncie Symen przed przelewami zaksięgowanymi później.  Płatności za usługi przyjmowane są tylko i  wyłącznie przelewem bezpośrednio na konto Symen, lub za pomocą Operatorów płatności.. Płatności przelewami mogą być obciążone prowizjami bankowymi, a o wysokości tych opłat powinni informować ich inkasenci.  Operatorami płatności są PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). Nie są przyjmowane żadne płatności gotówkowe. Po otrzymaniu wpłaty, Symen ostatecznie potwierdzi przyjęcie zamówienia najpóźniej na cztery dni przed planowanym terminem szkolenia (chyba, że zgłoszenie nastąpi po tym terminie). W przypadku, gdy przyjęcie zamówienie zostanie niepotwierdzone lub anulowane (np. z powodu braku miejsc, z powodu rezygnacji użytkownika dokonanej zanim otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia, lub z innego powodu), a zostało ono już opłacone przez użytkownika, Symen informuje o tym użytkownika i dokonuje zwrotu wpłaty na konto z którego została ona dokonana, chyba że użytkownik wyraźnie wskaże inne konto.  W przypadku, gdy w ramach usługi (np. szkolenia, konferencji, zjazdu) pewne zajęcia odbywają się równolegle w czasie, a ilość miejsc w danym module jest ograniczona, użytkownik składający zamówienie ma prawo zaznaczyć preferowane zajęcia, ale o ostatecznym przyjęciu go na dany moduł szkoleniowy decyduje kolejność zgłoszeń. Użytkownik, który z braku miejsc nie zostanie przyjęty na preferowany moduł, zostanie przeniesiony na inne zajęcia odbywające się w tym samum czasie w ramach zamówionej usługi.  W przypadku szkoleń stacjonarnych adresy miejsc prowadzenia podawane na stronie internetowej oraz godziny rozpoczęcia zajęć mają charakter orientacyjny. Symen zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia (w ramach tej samej miejscowości), a informacja o dokładnym miejscu zajęć zostanie przesłana w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Momentem zawarcia umowy jest przesłanie przez Symen potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to przesyłane jest mailem na adres podany przez użytkownika w użyty w czasie składania zamówienia, na co użytkownik wyraża zgodę.  Szczegóły sposobu korzystania z Webinariów zawarte są w opisie każdego z nich (na konkretnej stronie zakupowej). Spełnienie świadczenie nastąpi, gdy Symen umożliwi użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z usługi w terminie zgodnym z zamówieniem.

6. Faktury za usługi dostarczane będą w formie elektronicznej na konto e-mail użytkownika podane w czasie rejestracji lub udostępniane mu do pobrania z panelu administracji kontem użytkownika platformy, na co użytkownik wyraża zgodę.

7. [traci moc o północy 24 maja 2018] Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest SYMEN Sp. z o.o., ul. Jantarowy szlak 4 / 69, 03-982 Warszawa, który powierzył przetwarzanie i opiekę nad bazami danych firmie hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335, w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów SYMEN. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym. Zapisanie się użytkownika do systemu Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnego związku z dostarczeniem usługi. Użytkownik może w każdej chwili skasować lub zmienić zwój wpis w systemie newsletter..

7.1. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SYMEN  winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biurokomandytowej@symen.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SYMEN. Po rozpatrzeniu reklamacji, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

8. SYMEN zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Platformy. Zmiany nie mogą mieć mocy wstecznej.

9. Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:
- Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
- Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
- Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Umowa zostaje zawarta, gdy Symen powiadomi użytkownika o przyjęciu zamówienia. Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia, a użytkownik wyraża na to zgodę. Użytkownik  oświadcza, że wie iż w związku ze zgodą na wykonanie świadczenia przed upływem terminu  traci prawo do odstąpienia od umowy.
- SYMEN, wraz z pozostałymi Sprzedawcami, informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta "Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:... ustęp 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy"
- Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy (przyjęcia zamówienia) w formie elektronicznej na adres e-mail, który jest podany w moim profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.
- Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń może wymagać opłaty za jego usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinien podać Operator w swoim serwisie. Oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.

10. Certyfikaty (Zaświadczenia) za ukończone szkolenia (kursy) przesyłane są na żądanie Użytkownika na jego adres mailowy w pliku o formacie .pdf. Wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia może być uzależnione od zdania testu. Certyfikaty wydane są imiennie wyłączne dla tego uczestnika dla którego wykupiono szkolenie (kurs) i zgłoszono ten fakt w trakcie zakupu szkolenia (kursu). Obowiązuje zasada - jedne uczestnik, jedno kupione szkolenie (z wyjątkiem szkoleń, w których można było nabyć wariant z kilkoma certyfikatami).
.


 Załączniki do rozdziału II Regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej za pośrednictwem platformy www.lebiedz.com.pl, przez Użytkownika będącego Konsumentem:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Symen.pl Sp. z o.o.  adres do korespondencji: e-mail biurokomandytowej@symen.pl,  03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

----------

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem między innymi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
 kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

------

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Symen.pl Sp. z o.o. adres do korespondencji e-mail biurokomandytowej@symen.pl, 03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład  pocztą elektroniczną na adres biurokomandytowej@symen.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszejumowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Rozdział III

Przetwarzanie danych osobowych

1 - Administratorem danych osobowych jest:

Nazwa: SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Adres: 03-982 Warszawa ul. Jantarowy Szlak 4 /69
Kontakt: mail: biurokomandytowej@symen.pl

 

2- Cele przetwarzania:

 • Kontakt z klientem (także potencjalnym)
 • Umożliwienie korzystania z zakupionych usług
 • Informowanie o tematach którymi zainteresowana jest osoba której dane dotyczą
 • Fakturowanie

3 - Podstawy prawne przetwarzania:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4 - Prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią:

 • Informowanie o tematach którymi zainteresowana jest osoba której dane dotyczą
 • Prowadzenie rozliczeń
 • Dostawa usług lub towarów

5 - Kategorie danych osobowych:

Imię i Nazwisko, dane do kontaktu, dane adresowe, dane niezbędne do wystawienia faktury

6 - Kategorie odbiorców:

biura rachunkowe, firmy hostingowe (jeśli ma zastosowanie), szkoleniowcy (jeśli ma zastosowanie), firmy kurierskie (jeśli ma zastosowanie), pełnomocnicy (jeśli ma zastosowanie)

7 - Okres przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są przez czas określony w przepisach prawa, lub do czasu wycofania zgody (jeśli ma zastosowanie) bądź wyrażenia sprzeciwu (jeśli ma zastosowanie), lub czasu niezbędnego do wykonania umowy bądź przedstawienia oferty i prowadzania negocjacji.

8 - Informacja o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Jeśli dane osobowe zebrano na podstawie zgody to Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

9 - Prawa przysługujące Osobie do której należą dane osobowe:

Wyciąg z rozporządzenie o ochronie danych osobowych:

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

Artykuł 19

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego
zażąda.

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) [zgoda osoby której dane dotyczą - przyp. Symen.pl] lub art. 9 ust. 2 lit. a) [dane wrażliwe - zgoda osoby której dane dotyczą - przyp. Symen.pl] lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - przyp. Symen.pl]; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1*, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

10 - Informacje dodatkowe

W wielu przypadkach swoje dane osobowe możesz edytować lub usunąć samodzielnie na przykład poprzez skorzystanie ze specjalnego linku zamieszczanego w każdym newsletterze lub poprzez zalogowanie się na swoje konto użytkownika. Jeśli nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z nami.

 Rozdział IV

Informacje dodatkowe

Działalność Symen nie stanowi prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 ustawy prawo oświatowe, lub innej formy wychowania przedszkolnego.

a ponadto, zgodnie z ustawą prawo oświatowe:

[...]
Art. 117. 1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:
1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,
2) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego
– z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
2) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
4) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.poz. 1065, z późn. zm.3)), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
5) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2.
3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie art. 170 ust. 2 oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

[...]

 

close