Regulamin

    Regulamin

1. Podmiotem zarządzającym serwisem umieszczonym w domenie www.lebiedz.com.pl jest SYMEN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS0000398299, NIP 1132850753, REGON145830752, 03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69  mail: biurokomandytowej@symen.pl, biuro obsługi klientów i adres do korespondencji: 03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69, zwane dalej także „SYMEN”.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług (w tym szkoleń i kursów) sprzedawanych za pomocą strony Internetowej w domenie lebiedz.com.pl zwanej dalej Platformą i nie dotyczy żadnej innej działalności SYMEN.

3. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „użytkownikami”.

4. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszelkie inne materiały (w tym utwory) zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej (w tym w świetle prawa autorskiego) i ich wykorzystywanie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie. SYMEN oświadcza, iż nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy.

5. Za pomocą Platformy, Symen prowadzi sprzedaż usług (w szczególności szkoleń stacjonarnych, konferencji, zjazdów) świadczonych przez Symen. Sprzedaż prowadzona jest w ten sposób, że Symen umieszcza na platformie informacje o miejscowości, terminie i cenie usługi. Użytkownik, dokonuje wyboru usługi poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W mailu zwrotnym, ze wstępnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia użytkownik otrzymuje dane do opłacenia usługi. Dopiero dokonanie opłaty jest ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia dokonanym przez użytkownika. Zamówienia nieopłacone uważa się za zamówienia niezłożone. Nieopłacenie zamówienia nie rodzi żadnych innych konsekwencji. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu świadczenia usługi i jej warunków określonych we wspomnianym wcześniej mailu zwrotnym.   Płatności za usługi przyjmowane są tylko i  wyłącznie przelewem, na konto wskazane w e-mailu ze wstępnym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Płatności przelewami mogą być obciążone prowizjami bankowymi, a o wysokości tych opłat powinni informować ich inkasenci.  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). zwani dalej Operatorem. Uwaga: dla każdego zamówienia Operator generuje inny numer konta bankowego.) Ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia jest jego opłacenie Nie są przyjmowane żadne płatności gotówkowe. Po otrzymaniu wpłaty, Symen ostatecznie potwierdzi przyjęcia zamówienia najpóźniej na cztery dni przed planowanym terminem szkolenia (chyba, że zgłoszenie nastąpi po tym terminie). W przypadku, gdy przyjęcie zamówienie zostanie niepotwierdzone (np. z powodu braku miejsc, z powodu rezygnacji użytkownika dokonanej zanim otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia, lub z innego powodu), a zostało ono już opłacone przez użytkownika, Symen informuje o tym użytkownika i dokonuje zwrotu wpłaty na konto z którego została ona dokonana, chyba że użytkownik wyraźnie wskaże inne konto. W przypadku, gdy w ramach usługi (np. szkolenia, konferencji, zjazdu) pewne zajęcia odbywają się równolegle w czasie, a ilość miejsc w danym module jest ograniczona, użytkownik składający zamówienie ma prawo zaznaczyć preferowane zajęcia, ale o ostatecznym przyjęciu go na dany moduł szkoleniowy decyduje kolejność zgłoszeń. Użytkownik, który z braku miejsc nie zostanie przyjęty na preferowany moduł, zostanie przeniesiony na inne zajęcia odbywające się w tym samum czasie w ramach zamówionej usługi.  Momentem zawarcia umowy jest przesłanie przez Symen potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to przesyłane jest mailem na adres podany przez użytkownika w użyty w czasie składania zamówienia, na co użytkownik wyraża zgodę.  Spełnienie świadczenie nastąpi, gdy Symen umożliwi użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z usługi w terminie zgodnym z zamówieniem.

6. Faktury za usługi dostarczane będą w formie elektronicznej na konto e-mail użytkownika podane w czasie rejestracji, na co użytkownik wyraża zgodę.

7. Logując się na Platformie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora platformy którym jest SYMEN Sp. z o.o., który powierzył przetwarzanie i opiekę nad bazami danych firmie hostingowej home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335, w tym także w przyszłości, w celu realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów SYMEN. Użytkownik potwierdza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz iż podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji elektronicznej, pod adresy wskazane w Formularzu Rejestracyjnym. Zapisanie się użytkownika do systemu Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnego związku z dostarczeniem usługi. Użytkownik może w każdej chwili skasować lub zmienić zwój wpis w systemie newsletter..

7. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych przez SYMEN  winny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na podany w punkcie 1 regulaminu adres korespondencyjny, lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail: biurokomandytowej@symen.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SYMEN. Po rozpatrzeniu reklamacji, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia, pod wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

8. SYMEN zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Platformy. Zmiany nie mogą mieć mocy wstecznej.

9. [treść obowiązująca dla zamówień dokonanych od dnia 25 grudnia 2014 włącznie] Postanowienia szczególne obowiązujące w odniesieniu do użytkowników platformy będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa:
– Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
– Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
– Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Umowa zostaje zawarta, gdy Symen powiadomi użytkownika o przyjęciu zamówienia. Powiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail podany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia, a użytkownik wyraża na to zgodę. Użytkownik  oświadcza, że wie iż w związku ze zgodą na wykonanie świadczenia przed upływem terminu  traci prawo do odstąpienia od umowy.
– SYMEN, wraz z pozostałymi Sprzedawcami, informuje użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa o treści art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta „Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:… ustęp 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy„.

– Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na dostarczenie potwierdzenia zawarcia umowy (przyjęcia zamówienia) w formie elektronicznej na adres e-mail, który jest podany w moim profilu użytkownika w trakcie składania zamówienia.
– Użytkownik będący Konsumentem potwierdzając złożenie zamówienia oświadcza, że poinformowano go o tym, że w niektórych wypadkach Operator rozliczeń może wymagać opłaty za jego usługi i że informacje o wysokości tej opłaty powinien podać Operator w swoim serwisie. Oświadcza też, że składając zamówienie wyraża zgodę na ewentualne poniesienie tych opłat.
.


 Załączniki dotyczące umów z konsumentami zawartych po 24.12.2014

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej za pośrednictwem platformy www.lebiedz.com.pl, przez Użytkownika będącego Konsumentem:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Symen.pl Sp. z o.o.  adres do korespondencji: e-mail biurokomandytowej@symen.pl,  03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

———-

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje nie przysługuje użytkownikowi będącemu konsumentem między innymi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

——

 

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Symen.pl Sp. z o.o. adres do korespondencji e-mail biurokomandytowej@symen.pl, 03-982 Warszawa, Jantarowy Szlak 4 / 69 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład  pocztą elektroniczną na adres biurokomandytowej@symen.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.