Dostajesz spadek…

Darmowy podgląd

 

 
Prawa wchodzące w skład spadku (przykłady):

 • prawa rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka.
 • posiadanie (zob. zwłaszcza art. 176 § 2 Kodeksu cywilnego).
 • zobowiązania:
  • wierzytelności z umów i z bezpodstawnego wzbogacenia;
  • stosunki zobowiązaniowe, których podmiotem był spadkodawca nie wygasają w chwili jego śmierci; roszczenia odszkodowawcze wchodzą do spadku również gdy wynikają ze szkody na osobie, z wyjątkiem prawa do renty,


Obowiązki wchodzące w skład spadku

W skład spadku wchodzą obowiązki majątkowe, które określa się jako długi spadkowe lub pasywa spadku. Można je podzielić na:

 • obowiązki, których podmiotem był spadkodawca,
 • obowiązki związane z dziedziczeniem.


Prawa i obowiązki wyłączone ze spadku

W skład spadku nie wchodzą następujące rodzaje praw i obowiązków:

 • niemające charakteru prywatnoprawnego,
 • niemające charakteru majątkowego,
 • ściśle związane z osobą spadkodawcy (np. roszczenie o alimenty, z wyjątkiem zaległych rat alimentacyjnych),
 • przechodzące na określone osoby niezależnie od tego czy są one spadkobiercami (tzw. sukcesja syngularna),
 • suma pieniężna zgromadzona na rachunku bankowym — jeżeli posiadacz rachunku wskazał jakąś osobę,
 • stosunek najmu lokalu mieszkalnego — na rzecz osób najbliższych,
 • udziały spółdzielcze — jeżeli członek spółdzielni wskazał jakąś osobę,
 • inne, przewidziane przez ustawy.
Powrót do:Spadkobranie. Dziedziczenie nieruchomości i zobowiązań – kurs online > Spadkobranie