Jak odrolnić działkę – poznaj fakty (podcast)

W powszechnym obiegu funkcjonuje pojęcie odralnianie działek. Jednak to jest mit, ponieważ takie pojęcie nie istnieje w obiegu prawnym.

O co chodzi i czy warto się tym zajmować. 

Zobacz fragment sesji pytań i odpowiedzi związanej z pakietowym kursem o obrocie gruntami >>>

 

 

Co rozumiemy przez termin odrolnienie ziemi? Nie ma takiego pojęcia ustawowego!

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych leśnych mamy pojęcia: “zmiana przeznaczenia” lub “wyłączenie z produkcji”. Cały rozdział drugi tej ustawy poświęcony jest w procedurze dokonania  zmiany przeznaczenia gruntów, przy czym warto pamiętać, że nie dotyczy on terenów rolnych położonych na obszarze miast. I tu uwaga na haczyk 😉 – rozdział drugi dotyczy terenów leśnych położonych na terenie miast.

Możliwe jest też “odrolnienie” terenów bez zgody ministra do spraw rolnictwa, ale tu znów pojawia się haczyk 😉 – trzeba znać wszystkie definicje działki budowlanej 😉 a w szczególności definicję zawartą w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Według niej jednym z warunków uznania działki za budowlaną jest to, że jest ona zabudowana. 

Więcej na temat odralnia znajdziesz poniżej informacje o szkoleniach dotyczących obrotu gruntami.

 

Pułapki obrotu działkami budowlanymi (online + na żywo 08.06.2022)

Pułapki obrotu działkami budowlanymi (online + na żywo 08.06.2022) Sale
W tym Pakiecie znajdziecie między innymi ok. 251 minut materiałów wideo (prawie 5,5 godziny szkoleniowej)  PLUS udział w spotkaniu na żywo. 1. Niezwłocznie ...
Zobacz opis...

329,00 
Dodaj do koszyka

Procedura podziału działek budowlanych (krok po kroku) – kurs online

Procedura podziału działek budowlanych (krok po kroku) - kurs online
Wszystko o tym, jak dzieli się działki budowlane: 1 - Procedura w 4 krokach 2 - Ograniczenia 3 - Przechodzenie ...
Zobacz opis...

54,00 
Dodaj do koszyka

Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych – kurs online

Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych – kurs online
Zarabianie na gruntach, czyli kupowanie, "ulepszanie" i sprzedawanie działek i budynków daje doskonałe dochody, ale wymaga również największej wiedzy w ...
Zobacz opis...

179,00 
Dodaj do koszyka

3 kursy online: obrót gruntami + uzyskiwanie WZ + podział działek budowlanych

3 kursy online: obrót gruntami + uzyskiwanie WZ + podział działek budowlanych Sale
W tym pakiecie, w cenie promocyjnej dostaniesz: 1 - licencję na dostęp do szkolenia online o zarabianiu na obrocie nieruchomościami ...
Zobacz opis...

239,00 
Dodaj do koszyka

Na zamówienie (u ciebie lub online)

Na zamówienie (u ciebie lub online)
Na zamówienie prowadzimy szkolenia stacjonarne oraz webinary dla zamkniętych grup uczestników. Czas, miejsce , temat i zakres szkolenia są do ...
Zobacz opis...

O obrocie działkami budowlanymi (Warszawa, 23.06.2022 godz.10.00)

O obrocie działkami budowlanymi (Warszawa, 23.06.2022 godz.10.00) Sale
Chcesz zacząć zarabiać prawdziwie godne pieniądze na obrocie nieruchomościami ? To zacznij ich szukać tam gdzie one naprawdę są 😉 ...
Zobacz opis...

399,00 
Dodaj do koszyka

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – kurs online (relacja z Webinaru)

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – kurs online (relacja z Webinaru)
Decyzję o warunkach zabudowy musisz uzyskać, jeśli chcesz dostać pozwolenie na budowę lub podzielić działkę, a nie ma planu zagospodarowania ...
Zobacz opis...

59,00 
Dodaj do koszyka

 

Ciąg dalszy:

UZYSKIWANIE ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW RONYCH LUB LEŚNYCH

Art. 7. Ustawy o ochronie gruntów rolnych lub leśnych (dotyczy wymogów uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne)

1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 
1a. Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie sporządza się.

 
2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,

 2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,

 3) (uchylony)

 4) (uchylony)

 5) pozostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

 
 
2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

 
 
3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku.

 
3a. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 
4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, marszałek województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 
5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju zabudowy.

 
6. (uchylony)

 

Z powyższego wynika, że zmiana przeznaczenia gruntów klas I, II i III  niespełniających warunków w artykule 7 ustęp 2a, może nastąpić jedynie przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

W audycji omawiamy stan prawny obowiązujący w sierpniu 2021. Zawsze sprawdzaj nowe wersje ustaw.

 

close