Jak odrolnić działkę – poznaj fakty (podcast)

W powszechnym obiegu funkcjonuje pojęcie odralnianie działek. Jednak to jest mit, ponieważ takie pojęcie nie istnieje w obiegu prawnym.

O co chodzi i czy warto się tym zajmować. 

Zobacz fragment sesji pytań i odpowiedzi związanej z pakietowym kursem o obrocie gruntami >>>

 

 

Co rozumiemy przez termin odrolnienie ziemi? Nie ma takiego pojęcia ustawowego!

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych leśnych mamy pojęcia: „zmiana przeznaczenia” lub „wyłączenie z produkcji”. Cały rozdział drugi tej ustawy poświęcony jest w procedurze dokonania  zmiany przeznaczenia gruntów, przy czym warto pamiętać, że nie dotyczy on terenów rolnych położonych na obszarze miast. I tu uwaga na haczyk 😉 – rozdział drugi dotyczy terenów leśnych położonych na terenie miast.

Możliwe jest też „odrolnienie” terenów bez zgody ministra do spraw rolnictwa, ale tu znów pojawia się haczyk 😉 – trzeba znać wszystkie definicje działki budowlanej 😉 a w szczególności definicję zawartą w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Według niej jednym z warunków uznania działki za budowlaną jest to, że jest ona zabudowana. 

Więcej na temat odralnia znajdziesz poniżej informacje o szkoleniach dotyczących obrotu gruntami.

 

Pułapki obrotu działkami budowlanymi (online + na żywo 10.12.2021)

Pułapki obrotu działkami budowlanymi (online + na żywo 10.12.2021) Sale
W tym Pakiecie znajdziecie między innymi ok. 251 minut materiałów wideo (prawie 5,5 godziny szkoleniowej)  PLUS udział w spotkaniu na żywo. 1. Niezwłocznie ...
Zobacz opis...

278,00 
Dodaj do koszyka

Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych – kurs online

Jak zarabiać na nieruchomościach gruntowych – kurs online Sale
Zarabianie na gruntach, czyli kupowanie, "ulepszanie" i sprzedawanie działek i budynków daje doskonałe dochody, ale wymaga również największej wiedzy w ...
Zobacz opis...

71,60 
Dodaj do koszyka

KURS O OBROCIE GRUNTAMI + RELACJA Z 2 WEBINARÓW: O DZIELENIU DZIAŁEK I WARUNKACH ZABUDOWY

KURS O OBROCIE GRUNTAMI + RELACJA Z 2 WEBINARÓW: O DZIELENIU DZIAŁEK I WARUNKACH ZABUDOWY Sale
W tym pakiecie, w cenie promocyjnej dostaniesz: 1 - licencję na dostęp do szkolenia online o zarabianiu na obrocie nieruchomościami ...
Zobacz opis...

219,00 
Dodaj do koszyka

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – kurs online (relacja z Webinaru)

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy – kurs online (relacja z Webinaru)
Decyzję o warunkach zabudowy musisz uzyskać, jeśli chcesz dostać pozwolenie na budowę lub podzielić działkę, a nie ma planu zagospodarowania ...
Zobacz opis...

59,00 
Dodaj do koszyka

 

Ciąg dalszy:

UZYSKIWANIE ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW RONYCH LUB LEŚNYCH

Art. 7. Ustawy o ochronie gruntów rolnych lub leśnych (dotyczy wymogów uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne)

1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 
1a. Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie sporządza się.

 
2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,

 2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,

 3) (uchylony)

 4) (uchylony)

 5) pozostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

 
 
2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.

 
 
3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku.

 
3a. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 
4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, marszałek województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 
5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju zabudowy.

 
6. (uchylony)

 

Z powyższego wynika, że zmiana przeznaczenia gruntów klas I, II i III  niespełniających warunków w artykule 7 ustęp 2a, może nastąpić jedynie przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

W audycji omawiamy stan prawny obowiązujący w sierpniu 2021. Zawsze sprawdzaj nowe wersje ustaw.

 

close