Umowa przedwstępna w obrocie nieruchomościami – kurs online

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów

Cena kursu zależy od ilości kupowanych loginów ?

Korzystając z  tego kursu spełniasz wymogi punktu 6.3 Normy PN-EN 15733:2010 – Wymagania dotyczące świadczenia usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

Błędy w umowie przedwstępnej mogą być kosztowniejsze niż w umowie sprzedaży nieruchomości. Co więcej, do jej sporządzenia potrzebna jest nie tylko wiedza prawna ale także znajomość praktyki sprzedaży nieruchomości, ponieważ życie i zachowania klientów mogą być źródłem wielu zaskoczeń.

Czego się dowiesz kończąc ten kurs:

 • Sprawa zakończona wyrokiem Sądu Najwyższego
 • Celowość zawierania umów przedwstępnych. Czy ich zawieranie zawsze jest korzystne? Po co umowa przedwstępna ma być zawarta?
 • Kiedy następuje zawarcie umowy (każdej)? Czy umowa może zostać zawarta przez przypadek? Moment zawarcia umowy przedwstępnej
 • Działanie nie w swoim imieniu. Skutki zobowiązania się za osoby trzecie. Zaciąganie zobowiązań za to, że osoby trzecie coś zrobią (lub czegoś nie zrobią)
 • Ujawnianie roszczeń z umowy przedwstępnej.  Ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej
 • Właściwa reprezentacja Stron. Umowy nieważne z mocy prawa. Umowy nieważne z powodu wadliwej reprezentacji Stron
 • Pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnictwa.Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Przekraczanie pełnomocnictwa.
 • Co powinna zawierać umowa przedwstępna.
 • Kto wyznacza termin zawarcia umowy ostatecznej?
 • Określenie miejsca (kancelarii) w której zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości.
 • Termin zapłaty ceny
 • Zadatek – wysokość, konsekwencje. Czy konieczny?
 • Kary umowne, Zaliczka * Zależności i różnice pomiędzy karami umownymi, zadatkiem a zaliczką
 • Umowy przedwstępne warunkowe. Błędy w formułowaniu warunków w umowach przedwstępnych
 • Prawo do odstąpienia od umowy.Kupowanie i sprzedawanie prawa do odstąpienia

Moduły

O problemach związanych z zawieraniem umów przedwtępnych

Lekcje